Vietnam: Artemia roles in shrimp seed production

On the morning of July 17, 2020, I&V BIO Artemia Nauplii Center Co., Ltd. organized a Serminar on the topic “ARTEMIA ROLES IN SHRIMP SEED PRODUCTION” at Aniise Villa Resort, 173 Yen Ninh, Khanh Hai, Ninh Hai, Ninh Thuan. Sáng ngày 17/07/2020, Công ty TNHH I&V BIO Artemia Nauplii Center tổ chức một buổi Hội…