శుద్ధమ ైన

పేటెంట్ పొందిన టెక్నాలజీ పాడైపోదు, తాజా నౌప్లి లైవ్ అందించే పేస్ట్‌లో గరిష్ట పోషణ. తిత్తులు నుండి ఉచితం మరియు ఇతర మలినాలు.

Pure

Patented technology gives undamaged,
Live fresh nauplii
in a paste that provides
maximum nutrition.
Free from cysts and
 other impurities.

విబ్రియో లేదు

ఉపయోగించడం ద్వారా హామీ అంతర్గత సాంకేతికతలు మరియు ప్రోటోకాల్‌లు అన్ని బ్యాచ్‌లలో డైలీ వైబ్రియో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.

Vibrio free

Guaranteed by using
in-house technologies and protocols

Daily vibrio tests are performed on all batches. 

బాయకురట ియా మరియు వ్ెైరస్ట రహితము

మా వద్ద ఆధునిక్ నీటి శుదద ప్రిక్రములు క్లవు
ఆటోమాటిక్ UFఫిలురేష్న్ మరియు ఓజోన్ తో నీటిని సుర ిల ైజ్ చేయడం
దావరత వ్ెైరస్ట మరియు బాకుటరియా ను నిరమమలిస్ుతము.

Contamination free

Our facilities all have their own water treatment.

Automatic UF filtration eliminates virus spores.

Ozone sterilization 

డైలీ డెలివరీలు

మా అమ్మకాలు చల్లబడిన పెట్టెల్లో సకాలంలో మరియు రోజువారీ డెలివరీకి హామీ ఇస్తాయి. మేము మా వినియోగదారులకు సేవ చేస్తాము సంవత్సరానికి 365 రోజులు

 

Daily deliveries

Our sales guarantee a timely and daily delivery in cooled boxes. 


We service our customers

365 days per year

 

అద్భుతమైన మనుగడ

లైవ్ ఆర్టెమియా నౌప్లి, మధ్య తాజాగా ఉంచండి 0ºC మరియు 4ºC, 48 గంటల వరకు.

Excellent survivial

Live artemia Nauplii,
keep fresh between
0ºC and 4ºC,
up to 48 hours.

తగ్గించండి

 • పని-లోడ్
 • యుటిలిటీ ఖర్చు
 • ప్రణాళిక
 • నాణ్యత నియంత్రణ

Reduce

   • Work-load
   • Utility cost
   • Planning
   • Quality control

స్థిరంగా

మా కఠినమైన ప్రోటోకాల్‌లు, బాగా శిక్షణ పొందిన సిబ్బంది మరియు రియల్ టైమ్ క్లౌడ్ వ్యవస్థలు ధృవీకరించబడిన నాణ్యతను నిర్ధారిస్తాయి.

Consistent

Our strict protocols,
well trained staff, and real-time cloud systems ensure certified quality.

సర్టిఫైడ్

I & V-BIO HACCP, GMP మరియు గ్రూప్ క్వాలిటీ సర్టిఫైడ్

Certified

I&V-BIO is HACCP, GMP and Group quality certified

రోజువారీ నాణ్యత నియంత్రణ

 • EHP మరియు AHPND కోసం రియల్ టైమ్ PCR
 • విశ్లేషణ WSSV, YHV, IHHNV, TSV, IMNV మరియు SHIV / DIV1
 • వంటి వైరస్ల కోసం విశ్లేషణ ఆకుపచ్చ మరియు పసుపు కాలనీలకు విబ్రియో పరీక్ష
 

Daily Quality Control

 • Real time PCR analysis for EHP and AHPND
 • Analysis for viruses like WSSV, YHV, IHHNV, TSV, IMNV and SHIV/DIV1
 • Vibrio testing for green and yellow colonies

సులభం
దాణా
షెడ్యూల్

రొయ్యల పరిశ్రమలో మా స్థిరమైన నౌప్లి కొత్త ప్రమాణాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. 800 గ్రా స్వచ్ఛమైన ప్యాక్ ట్రేకి లైవ్ పేస్ట్, ఖచ్చితమైన గణన పాలనలో ఫలితాలు

Easy feeding schedule

Our consistent Nauplii per gram sets a new standard in the shrimp industry.
Packed in 800g pure
live paste per tray, 
results in an accurate calculation regime

రెడీ
ఉపయోగించడానికి

మా ఉత్పత్తులు ట్రే నుండి నేరుగా ట్యాంక్‌లోకి ఉపయోగించబడతాయి అంత సులభం …

Ready to use

Our products are used directly from the tray into the tank

As simple as that…

ఐ & వి-బయో నంద్ు మేము అనుసరించే నాణయతా విధానాల వలన మా
యొక్క ఉతపతుతలు మరియు సేవలు ఎలలప్ుపడూ అతతయనాత
ప్రమాణాలను క్లిగి ఉంటాయి.

మా ఉత్పత్తి పరిధిని చూడండి!