మా నిబద్దత

వినియోగదారులు

I & V-BIO వద్ద మేము ఫస్ట్ క్లాస్ సేవను అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాము మీ వ్యాపారం యొక్క పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా. అన్ని ప్రత్యక్ష ఆర్టెమియా ఉత్పత్తులు ప్రతిరోజూ పంపిణీ చేయబడతాయి సంవత్సరానికి 365 రోజులు. అదనంగా మేము కూడా అందిస్తున్నాము ఇతర ఆర్టెమియా ఉత్పత్తులు, ఆహారాలు మరియు ఆరోగ్య ఉత్పత్తులు.

వాటాదారు

I & V-BIO వద్ద మేము కట్టుబడి ఉన్నాము:
+ Local మార్కెట్లో స్థానికంగా ఉండటానికి.
+ మా వాటాదారుల మాట వినండి మరియు మరింత యూజర్ ఫ్రెండ్లీని సృష్టించండి
ఉత్పత్తులు.
+ Your మీ వ్యాపారంలో సహాయకారిగా ఉండటానికి.
ఇన్నోవేషన్ మాకు ప్రామాణికం కావడానికి అవకాశం ఇస్తుంది
స్థిరమైన నాణ్యతను అందించడం ద్వారా ఆర్టెమియా పరిశ్రమ.

సమతులన

I & V-BIO వద్ద మేము నిరంతరం కట్టుబడి ఉంటాము ప్రకృతితో సమతుల్యతను మెరుగుపరచండి పర్యావరణ అనుకూల ఉత్పత్తుల వాడకం ద్వారా. మేము మా సౌకర్యాలన్నింటినీ అనుకూలీకరించాము ప్రోగ్రామ్‌లు, ప్రోటోకాల్‌లు మరియు బ్యాకప్‌లు.

వినియోగదారులు

I & V-BIO వద్ద మేము ఫస్ట్ క్లాస్ సేవను అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాము మీ వ్యాపారం యొక్క పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా. అన్ని ప్రత్యక్ష ఆర్టెమియా ఉత్పత్తులు ప్రతిరోజూ పంపిణీ చేయబడతాయి సంవత్సరానికి 365 రోజులు. అదనంగా మేము కూడా అందిస్తున్నాము ఇతర ఆర్టెమియా ఉత్పత్తులు, ఆహారాలు మరియు ఆరోగ్య ఉత్పత్తులు.

సమతులన

I & V-BIO వద్ద మేము ఫస్ట్ క్లాస్ సేవను అందించడానికి కట్టుబడి ఉన్నాము మీ వ్యాపారం యొక్క పరిమాణంతో సంబంధం లేకుండా. అన్ని ప్రత్యక్ష ఆర్టెమియా ఉత్పత్తులు ప్రతిరోజూ పంపిణీ చేయబడతాయి సంవత్సరానికి 365 రోజులు. అదనంగా మేము కూడా అందిస్తున్నాము ఇతర ఆర్టెమియా ఉత్పత్తులు, ఆహారాలు మరియు ఆరోగ్య ఉత్పత్తులు.

వాటాదారు

I & V-BIO వద్ద మేము కట్టుబడి ఉన్నాము:
+ Local మార్కెట్లో స్థానికంగా ఉండటానికి.
+ మా వాటాదారుల మాట వినండి మరియు మరింత యూజర్ ఫ్రెండ్లీని సృష్టించండి
ఉత్పత్తులు.
+ Your మీ వ్యాపారంలో సహాయకారిగా ఉండటానికి.
ఇన్నోవేషన్ మాకు ప్రామాణికం కావడానికి అవకాశం ఇస్తుంది
స్థిరమైన నాణ్యతను అందించడం ద్వారా ఆర్టెమియా పరిశ్రమ.

మా గురించి...

ఐ & వి-బయో, ఆరీ ుమియా నంద్ు విప్లవ్తతమక్మ ైన ఆవిష్కరణాలతో ఆక్వాకల్చర్ ఇండసు ీ నంద్ు ప్రతేయక్తను చాటుకొనా సంసా. దీనిని 2012 సంవతసరం లో లూక్ వాన్ నువెన్ హొవ్ మరియు ఫారాంక్ ఇాండిగినీ క్లసి స్తాపించారు .

ఆక్వాకల్చర్ నంద్ు 25 సంవతసరములు ప ైగత అనుభవం ఉనా ఒక్ బృంద్ం తో క్లసి థాయిలాండ్ లో చ ాంబుర్ి అనే పతరంతo లో మొటుమొద్టి ల ైవ్ ఆరీ ుమియా ఉతపతిు కేందార నిా ఏరతపటు చేయడం జరిగింద (తద్నంతరం దీనిని ప్రిశోధనా కేంద్రంగత మారచడం జరిగింద )

ఒక్ ప ద్ద ఉతపతిు కేందారనిా 2014 లో పాాంగ్ నా (థాయిలాండ్) నంద్ు నెలకొలపడం జరిగింద .

మేము అనేక్ దేశతలలో అనగత, థాయిలాండ్ , భారత దేశ్ం (3), ఇండోనేషియా, ఈకకవడార్ , వియతాాం , మ కిసకో, బాంగతలదేశ్ , యూరోప్ లలో మా ఉతపతిు కేందారలను క్లిగి ఉండడం దావరత ముఖ్యమ ైన ఆకతవక్లచర్ మారకకట్ లక్ు అంద్ుబాటులో ఉనాాము.

 

మమమలినే ఎంద్ుక్ు ఎంచుకోవ్తలి ?

మా ఉత్పత్తుల నాణ్యత చాలా ఆధారంగా హామీ ఇవ్వబడుతుంది సంవత్సరాల అనుభవం, తెలుసుకోవడం మరియు ఆవిష్కరణ.
మేము రోజువారీ, ప్రత్యక్షంగా మరియు ఆర్టెమియా ఇన్‌స్టార్ 1 ను ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము
నౌప్లి మరియు సుసంపన్నమైన ఆర్టెమియానాప్లి (INSTART ఎనర్జీ).
రోజువారీ డెలివరీల ద్వారా మేము అవసరాలను బాగా అర్థం చేసుకుంటాము
మరియు మా వినియోగదారుల అవసరాలు
క్రొత్త మరియు మంచి ఉత్పత్తులను సృష్టించండి

  • అతయంత శుభరమ ైన మరియు కేవలం ఆరుమిీ యా నాపలి
  • విబ్రియో లేదు
  • ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉంది
  • వ్ెంటనే ఉప్యోగించుకోవచుచ
  • ప్రతిరోజూ సరఫరత
  • ఎలలప్ుపడూ ఖ్చిచతమ ైన నాపల ి సంఖ్య
4178
మొత్తం నాన్ స్టాప్ డెలివరీ డేస్ 5/01/2013
1
ప్నిచేసుునా ఉతపతిు కేందార లు
+ 0
ఉదోయగులు
+ 1
అకతవక్లచర్ నంద్ు అనుభవం

వార్తలు

వినియోగదారులు మరియు ధురవప్తారలు

స్ోష్ల్ మీడియాలో మాతో క్లవండి

No images found!
Try some other hashtag or username

మిమమలను క్లవడం మాకకంతో ఆనంద్దాయక్ం